Oficer prasowy

Oficer prasowy

aspirant sztabowy Barbara Poznańska

telefon: 47 85 812 10

telefon komórkowy: +48 508 372 416

e-mail: rzecznik@czestochowa.ka.policja.gov.pl

Udziela informacji w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00. Poza wyznaczonymi godzinami udziela informacji dotyczących tylko i wyłącznie wydarzeń nadzwyczajnych. Do udzielania informacji o bieżących zdarzeniach drogowych, utrudnieniach w ruchu drogowym i sytuacjach nadzwyczajnych upoważnieni są także Oficerowie dyżurni pod numerem telefonu 47 85 812 55.

Oficer prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Adres poczty e-mail rzecznik@czestochowa.ka.policja.gov.pl nie służy do przekazywania zawiadomień o czynach zabronionych oraz przesyłania pism procesowych.
Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na listy dziennikarzy, pozostałą korespondencję proszę kierować na adres e-mail konkretnego WYDZIAŁU/ ZESPOŁU KMP w Częstochowie.

Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 


 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony