Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Częstochowie (KMP Częstochowa) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Częstochowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł;
2. nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo;
3. większość filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących;
4. część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo;
5. dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych; 
6. nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny;
7. dokumenty tekstowe i graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku nie spełniają wymogów dostępności (ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań);
8. w wielu przypadkach teksty są wyjustowane.
 

Powody niezgodności lub wyłączenia:

1. treści pochodzą od innych podmiotów;
2. treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 
3. multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku nie wymagają zapewniania dostępności; 
4. niedostępne treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 
5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
6. poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (www.checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl spełnia wymagania w 98,55 %.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-07 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Barbara Poznańska, adres poczty elektronicznej rzecznik@czestochowa.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 812 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Częstochowie znajduje się w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5.

1. Budynek składa się z piwnicy, parteru i 4 pięter. W budynku jest winda.

2. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy, dużym numerem na budynku znajdującym się po lewej stronie od głównego wejścia do jednostki oraz tablicą informacyjną z nazwą instytucji.

3. Teren Komendy jest ogrodzony. Na teren Komendy wchodzi się furtką, a do budynku prowadzi dwukolorowy chodnik, który kończy się schodami do wejścia głównego.

4. Przed budynkiem po lewej stronie schodów na poziomie zero jest oznaczone wejście dla osób z niepełnosprawnością, w tym dla osób poruszających się na wózku. Drzwi otwierane są ręcznie. Przy drzwiach wejściowych oznaczonych piktogramem po lewej stronie na wysokości 1 metra zamontowany jest dzwonek przywoławczy, którego należy użyć celem kontaktu z osobą z biura przepustek, która wprowadzi interesanta na teren budynku. Po wejściu na teren Komendy na poziomie „O” korytarzem można dojść do windy, która znajduje się po lewej stronie. Każdorazowe zatrzymanie się windy na przystanku sygnalizowane jest dźwiękiem. Winda zawozi interesanta na poziom parteru i wprost z windy kierowany jest do biura przepustek znajdującego się na lewo od wyjścia z windy na poziomie parteru w pomieszczeniu poczekalni znajduje się telefon dla interesantów. Tam dokonują się dalsze czynności i przejęcie interesanta przez funkcjonariusza lub pracownika policji.

5. Interesanci nie mogą poruszać się sami po terenie Komendy, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza/pracownika Komendy i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu jest zabezpieczone drzwiami otwieranymi za pomocą kart magnetycznych lub przez pracownika portierni.

6. W całym budynku są oznaczenia poszczególnych pięter, segmentów A, B, C oraz numery pokoi.

Wchodząc schodami do wejścia głównego budynku na parterze przez rozsuwane automatycznie drzwi kierujemy się w prawą stronę do wejścia oznaczonego jako biuro przepustek wraz z poczekalnią. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

7. W biurze przepustek całodobowo dyżur pełnią pracownicy Komendy, którzy obsługują interesantów.

8. Po lewej stronie od biura przepustek i poczekalni znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózku.

9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. W rejonie budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

11. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

13. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

14. Obsługa osób głuchych i głuchoniemych odbywa się z wykorzystaniem urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych przez dostęp do zdalnego tłumacza od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

15. Przed ogrodzeniem Komendy znajduje się parking zewnętrzny, na którym wytyczone są dwa miejsca parkingowe oznaczone pionowo i poziomo dla osób z niepełnosprawnościami. Z parkingu do wejścia budynku prowadzi chodnik z obniżonymi krawężnikami.


Komisariat I Policji w Częstochowie znajduje się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5.

1. Budynek składa się z piwnicy, parteru i 4 pięter. Komisariat zajmuje parter i 1 piętro w segmencie oznaczonym symbolem „C”. Jest możliwość skorzystania z windy znajdującej się na terenie Komendy Miejskiej.

2. Na budynku Komendy po prawej stronie głównego wejścia znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

3. Teren Komendy jest ogrodzony. Na teren Komendy wchodzi się furtką, a do budynku prowadzi dwukolorowy chodnik, który kończy się schodami do wejścia głównego. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Z parkingu do wejścia budynku prowadzi chodnik z obniżonymi krawężnikami.

4. Przed budynkiem po lewej stronie schodów na poziomie zero jest oznaczone wejście dla osób z niepełnosprawnością, w tym również dla osób poruszających się na wózku. Na drzwiach znajduje się piktogram. Przy drzwiach wejściowych na poziomie zero po lewej stronie drzwi zamontowany jest dzwonek przywoławczy na wysokości 1 m, którego należy użyć celem kontaktu z osobą z biura przepustek, która wprowadzi interesanta na teren budynku. Po wejściu na teren Komendy na poziomie „O” korytarzem można dojść do windy, która znajduje się po lewej stronie. Każdorazowe zatrzymanie się windy na przystanku sygnalizowane jest dźwiękiem. Winda zawozi interesanta na poziom parteru i wprost z windy kierowany jest do biura przepustek znajdującego się na wprost wyjścia z windy na poziomie parteru.

5. Wchodząc schodami do wejścia głównego budynku na parterze przez rozsuwane automatycznie drzwi kierujemy się w prawą stronę do wejścia oznaczonego jako biuro przepustek wraz z poczekalnią, która jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Na terenie poczekalni znajduje się telefon, co umożliwia skontaktowanie się z policjantem lub pracownikiem komendy. Schody nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

6. Przed pomieszczeniem poczekalni znajduje się niebieska linia naklejona na posadzce, która prowadzi do dyżurnego Komisariatu (aby dojść do Komisariatu należy za pomieszczeniem biura przepustek skręcić w prawo i iść do końca prosto.) Pomieszczenie dyżurnego Komisariatu znajduje się po lewej stronie przed zamkniętymi przeszklonymi drzwiami.

7. Komunikacja interesantów z dyżurnym Komisariatu odbywa się za pomocą zestawu składającego się z mikrofonu i głośnika zamontowanego po obu stronach szyby zespolonej oszklonej. Interesanci oczekują na przyjęcie w poczekalni usytuowanej bezpośrednio przy stanowisku dyżurnego.

8. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu jest zabezpieczone drzwiami otwieranymi za pomocą kart magnetycznych lub przez dyżurnego jednostki.

9. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza/pracownika Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

10. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, które nie posiadają kolorów kontrastujących z posadzką. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

11. Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć, który znajduje się bezpośrednio po prawej stronie od wejścia na teren Komisariatu. Dostęp do pomieszczenia jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

12. Cały budynek posiada oznaczenie pięter.

13. Toaleta dla interesantów znajduje się przy biurze przepustek, jest ona przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

14. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

15. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

16. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

17. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

18. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

19. Obsługa osób głuchych i głuchoniemych odbywa się z wykorzystaniem urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych przez dostęp do zdalnego tłumacza od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

20. Teren Komendy jest ogrodzony. Przed ogrodzeniem Komendy znajduje się parking zewnętrzny, na którym wytyczone są 2 miejsca parkingowe oznaczone pionowo i poziomo dla osób z niepełnosprawnością. Z parkingu do wejścia do budynku krawężniki są obniżone.

 

Komisariat II Policji w Częstochowie znajduje się w Częstochowie przy ul. Bór 14.

1. Budynek składa się z piwnicy, parteru i 1 piętra. W budynku nie ma windy.

2. Na zewnętrznej ścianie budynku przy wejściu jest tablica nazwą ulicy i numerem oraz tablica informacyjna z nazwą instytucji.

3. Wejście do Komisariatu usytuowane jest od strony południowej przez drzwi znajdujące się z prawej strony frontu budynku. Teren za budynkiem jest niedostępny dla osób z zewnątrz i jest ogrodzony.

4. Do wejścia prowadzą schody. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Po wejściu schodami i otwarciu przeszklonych drzwi skręcamy w lewo, gdzie znajdują się drugie przeszklone drzwi. Na wprost nich znajduje się hol główny i przeszklona część ściany z przesuwanym okienkiem, przez które dyżurny Komisariatu obsługuje interesantów. W holu głównym znajduje się poczekalnia z biurkiem, gdzie można obsłużyć interesanta. Brak telefonu, z którego interesant mógłby skontaktować się z policjantem lub pracownikiem.

5. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza/pracownika Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które może otworzyć dyżurny lub pracownik posiadający kartę.

6. Na pierwsze piętro obiektu prowadzą schody, których początek biegu oznaczono kontrastowo. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

7. Interesanci mogą być obsłużeni w holu głównym lub w pokojach, które znajdują się na parterze po lewej stronie od punktu przyjęcia interesanta. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

8. W budynku nie ma windy ani oznaczenia numeracji pięter.

9. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

11. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

12. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

14. Przed budynkiem Komisariatu nie ma parkingu dla interesantów. Jest możliwość zaparkowania samochodu na parkingu ogólnodostępnym przy ul. Dolnej.

 

Komisariat III Policji w Częstochowie znajduje się w Częstochowie na rogu ul. Kiedrzyńskiej 98 i ul. Dekabrystów.

1. Budynek jest wolnostojący parterowy. W budynku nie ma windy.

2. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy oraz numerem. Na budynku od ul. Kiedrzyńskiej widnieje tablica informacyjna z nazwą instytucji, natomiast od ul. Dekabrystów na ścianie napis Policja i logo policyjne.

3. Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Kiedrzyńskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu schodami i otwarciu przeszklonych drzwi na wprost znajduje się hol główny budynku.

4. W holu głównym znajduje się poczekalnia i przeszklona część ściany z przesuwanym okienkiem, przez które dyżurny Komisariatu obsługuje interesantów. Okienko dla interesantów znajduje się na wprost wejścia do komisariatu.

5. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza/pracownika Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które może otworzyć dyżurny lub pracownik posiadający kartę. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

6. Pokoje oznaczone są numerami porządkowymi. Interesanci przyjmowani są w pokojach policjantów/pracowników.

7. Toaleta dla interesantów znajduje się na wprost wejścia z holu głównego i jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

8. Do budynku Komisariatu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

9. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

10. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

12. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

13. Przed budynkiem Komisariatu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Komisariat IV Policji znajduje się w Częstochowie przy ul. Kopernika 38 w budynku Przychodni ZOZ MSWiA Poliklinika.

1. Budynek składa się z piwnicy, parteru i 4 pięter. Komisariat zajmuje parter, 1 i 2 piętro budynku w prawym jego skrzydle (patrząc od ul. Kopernika). Na terenie komisariatu nie ma windy.

2. Budynek oznaczony jest tablicą z nazwą ulicy oraz numerem budynku. Przed wejściem głównym do Komisariatu na ścianie budynku jest tablica informacyjna z nazwą instytucji.

3. Wejście do Komisariatu znajduje się w środkowej części gmachu od ul. Kopernika. Po wejściu do budynku są schody. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Schodami wchodzi się do holu, w którym na prawo znajduje się wejście do Komisariatu, a na lewo do Polikliniki (drzwi są zamknięte i nie ma możliwości wejścia od tej strony na teren przychodni)

4. W holu znajduje się poczekalnia dla interesantów. W końcowej części holu po prawej stronie znajduje się przeszklona część ściany z przesuwanym okienkiem, przez które dyżurny Komisariatu obsługuje interesantów.

5. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza/pracownika Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które może otworzyć dyżurny lub pracownik posiadający kartę. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

6. Na wyższe piętra obiektu prowadzą schody, które nie posiadają kolorów kontrastujących z posadzką. Schody nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

7. Toaleta dla interesantów znajduje się w holu głównym na parterze po prawej stronie okienka dyżurnego i nie jest ona przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na wózku.

8. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

10. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

12. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

13. W bezpośrednim sąsiedztwie Komisariatu znajduje się 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – naprzeciwko budynku po drugiej stronie ulicy Kopernika. Pozostałe miejsca parkingowe w rejonie jednostki są płatne zgodnie z cennikiem parkowania w płatnej strefie.

 

Komisariat V Policji w Częstochowie znajduje się w Częstochowie przy ul. Bronisława Czecha 15 w lewym skrzydle budynku. W prawym skrzydle budynku – patrząc od strony wejścia głównego do Komisariatu znajduje się Zespół Szkół Specjalnych, który do swoich pomieszczeń posiada oddzielne wejście.

1. Jest to budynek wolnostojący składający się z parteru i 1 piętra. W budynku nie ma windy.

2. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem oraz tablicą informacyjną z nazwą instytucji.

3. Wejście do Komisariatu posiada niski próg oznaczony kontrastowo i nie stanowi on przeszkody dla osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku.

4. W holu głównym na prawo znajduje się przeszklona część ściany z przesuwanym okienkiem, przez które dyżurny Komisariatu obsługuje interesantów. Po lewej stronie okienka, na ścianie znajduje się dzwonek przywoławczy wraz z mikrofonem i głośnikiem na wysokości 1 metra, co umożliwia korzystanie z aparatu osobie poruszającej się na wózku. W holu głównym jest poczekalnia. W poczekalni brak jest telefonu dla interesantów.

5. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza/pracownika Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które może otworzyć dyżurny lub pracownik posiadający kartę. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

6. Na pierwszą kondygnację obiektu prowadzą schody, których początek biegu oznaczono kontrastowo. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

7. Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach, które znajdują się na parterze po lewej stronie od punktu przyjęcia interesanta. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

8. W budynku nie ma windy ani oznaczenia numeracji pięter.

9. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

11. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

12. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

14. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

15. Przed budynkiem na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.


Komisariat VI Policji w Częstochowie znajduje się w Częstochowie przy ul. Łukasińskiego 26.

1. Budynek składa się z piwnicy, parteru i 3 pięter. Komisariat zajmu je cześć północną obiektu. Korzysta z pomieszczeń znajdujących się w piwnicy, na parterze oraz na 1 i 2 piętrze. W budynku nie ma windy.

2. Nad wejściem do komisariatu znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

3. Po wejściu do budynku są schody. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma windy. Osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne, po naciśnięciu przycisku dzwonka przywoławczego, znajdującego się po prawej stronie od wejścia na wysokości około 1 metra, mogą zostać przyjęci w dolnej części budynku bez potrzeby wchodzenia po schodach. Po wejściu schodami na parter budynku znajduje się hol i poczekalnia dla interesantów. W holu głównym znajduje się przeszklona część ściany z przesuwanym okienkiem, przez które dyżurny Komisariatu obsługuje interesantów.

4. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza/pracownika Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które może otworzyć dyżurny lub pracownik posiadający kartę.

5. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, które oznaczono kontrastowymi strzałkami. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Toaleta dla interesantów i osób niepełnosprawnych znajduje się w holu na parterze po prawej stronie okienka dyżurnego Komisariatu.

8. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące oraz budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

10. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

11. Parkowanie samochodów interesantów tuż przy budynku Komisariatu jest zabronione, o czym informuje znak umiejscowiony po prawej stronie przed wjazdem. Na wprost budynku przy ulicy Łukasińskiego znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów i 1 miejsce parkingowe oznaczone dla osoby niepełnosprawnej.

 

Komisariat Policji w Blachowni znajduje się w Blachowni przy ul. 1-go Maja.

1. Budynek składa się z piwnicy i 1 piętra. W budynku nie ma windy.

2. Do obiektu wchodzi się z prawej strony budynku patrząc od ul. 1-go Maja. Przy wejściu do Komisariatu na zewnętrznej ścianie budynku znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

3. Przed drzwiami głównymi znajduje się stopień z kostki brukowej o wysokości około 10 cm. Za drzwiami znajduje się hol główny z poczekalnią, prowadzący do dyżurnego Komisariatu. Na wprost wejścia w ścianie znajduje się przeszklona część ściany z przesuwanym okienkiem, przez które dyżurny Komisariatu obsługuje interesantów. W poczekalni nie ma telefonu dla interesantów.

4. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza/pracownika Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które może otworzyć dyżurny lub pracownik posiadający kartę.

5. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, które nie posiadają kolorów kontrastujących z posadzką. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

6. Toaleta dla interesantów znajduje się w holu na parterze. Nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

9. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

11. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

12. Przed budynkiem na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

 

Komisariat Policji w Poczesnej znajduje się w Poczesnej przy ul. Bankowej 5.

1. Budynek składa się z piwnicy, parteru i 1 piętra. W budynku nie ma windy.

2. Wejście do Komisariatu znajduje się od ul. Bankowej. Budynek oznaczony jest numerem i nazwą ulicy. Przy wejściu do Komisariatu na zewnętrznej ścianie budynku po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

3. Do wejścia głównego prowadzą schody na wprost. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Podjazd jest oznaczony tablicami informacyjnymi. Za drzwiami głównymi znajduje się hol.

4. W holu znajduje się poczekalnia. Po lewej stronie holu znajduje się przeszklona część ściany z przesuwanym okienkiem, przez które dyżurny Komisariatu obsługuje interesantów. Przed okienkiem dyżurnego na wysokości 1 metra znajduje się dzwonek przywoławczy i interkom umożliwiający prowadzenie rozmowy dyżurnego Komisariatu z interesantem. Urządzenie zamontowane jest na wysokości umożliwiającej korzystanie z aparatu osobie niepełnosprawnej na wózku.

5. W poczekalni nie ma toalet dla interesantów. Toaleta dla interesantów i osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku, jest na parterze na terenie obiektu za zabezpieczonymi drzwiami.

6. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza/pracownika Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które może otworzyć dyżurny lub pracownik posiadający kartę.

7. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, które znajdują się za zabezpieczonymi drzwiami i nie posiadają kolorów kontrastujących z posadzką. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

8. Interesanci mogą być obsługiwani w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się za zabezpieczonymi drzwiami na terenie Komisariatu na parterze budynku. Dostęp do tego pomieszczenia jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Znajduje się w nim również telefon dla interesantów.

9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

11. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

13. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

14. Przed budynkiem na parkingu od ul. Bankowej jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone tablicami informacyjnymi. Z miejsca parkingowego do budynku prowadzi obniżony krawężnik.

 

Komisariat Policji w Olsztynie znajduje się w Olsztynie na Placu Piłsudskiego 7/8.

1. Budynek składa się z parteru i 1 piętra. W budynku nie ma windy.

2. Wejście do Komisariatu znajduje się od strony ronda przy Placu Piłsudskiego. Przy wejściu do Komisariatu na zewnętrznej ścianie budynku po prawej stronie znajduje się numer budynku i nazwa ulicy. Nad drzwiami wejściowymi do Komisariatu jest tablica informacyjna z nazwą instytucji i szyld koloru błękitnego z białym napisem "POLICJA”.

3. Do wejścia głównego na wprost prowadzą dwustopniowe schody. Przy schodach po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Po wejściu drzwiami głównymi znajduje się hol.

4. W holu po prawej stronie znajduje się poczekalnia i przeszklona część ściany z okienkiem. Z prawej strony okienka na wysokości 1 metra znajduje się przycisk przywoławczy funkcjonariusza/pracownika Komisariatu. Urządzenie zamontowane jest na wysokości umożliwiającej korzystanie z aparatu osobie niepełnosprawnej na wózku. W Komisariacie nie ma służby dyżurnej. Również po prawej stronie w holu znajduje się pomieszczenie, w którym można przyjmować interesantów, w tym osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku.

5. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza/pracownika Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które może otworzyć pracownik posiadający kartę.

6. Na pierwszą kondygnację obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

7. Toalety dla interesantów, w tym dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku znajdują się w holu po lewej stronie.

8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

9. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

11. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

12. Przed budynkiem nie ma parkingu dla interesantów. W odległości około 30 metrów od wejścia do Komisariatu przy drodze gminnej jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 

Komisariat Policji w Kłomnicach znajduje się w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej 34.

1. Budynek składa się z piwnicy, parteru i 2 pięter. Na parter można dojechać windą.

2. Na zewnętrznej ścianie budynku po lewej stronie wejścia do Komisariatu znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

3. Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Częstochowskiej. Po wejściu drzwiami głównymi otwieranymi automatycznie, na wprost znajdują się schody prowadzące na parter, a po lewej stronie jest winda, posiadająca dzwonek przywoławczy na wysokości 1 metra dla osób poruszających się na wózku. Winda dojeżdża na parter.

4. Po wejściu schodami znajduje się hol główny. Na wprost schodów jest przeszklona ściana z pomieszczeniem dyżurnego Komisariatu, który przyjmuje interesantów przez rozsuwane okienko.

5. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza/pracownika Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które może otworzyć dyżurny lub pracownik posiadający kartę.

6. Do dalszych części budynku prowadzą schody. Czynności z osobami niepełnosprawnymi, w tym poruszającymi się na wózku inwalidzkim przeprowadzane są w pokoju na parterze budynku z prawej strony okienka dyżurnego Komisariatu. W pokoju tym znajduje się telefon dla interesantów.

7. W korytarzu głównym budynku znajdują się dwie toalety dla interesantów z czego jedna w pełni przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

8. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

10. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

12. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

13. Przed budynkiem, na parkingu ogólnodostępnym wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami. Z parkingu do budynku nie ma żadnych barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Komisariat Policji w Koniecpolu znajduje się w Koniecpolu przy ul. Działkowej 2.

1. Budynek jest wolnostojący, składa się z parteru i 1 piętra. W budynku nie ma windy.

2. Komisariat oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku. Na zewnętrznej ścianie budynku po lewej stronie wejścia do Komisariatu znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

3. Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Działkowej przez plac wewnętrzny. Do drzwi głównych prowadzą schody. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

4. Po wejściu drzwiami głównymi znajduje się hol główny. Na wprost i po lewej stronie holu są drzwi w formie kraty. Są one zamknięte dla interesantów. Po prawej stronie od wejścia w ścianie znajduje się okienko oznaczone napisem „DYŻURNY ”, przez które interesant jest obsługiwany przez dyżurnego Komisariatu.

5. Na pierwsze piętro obiektu prowadzą schody, które nie posiadają kolorów kontrastujących z posadzką. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

6. W holu po lewej stronie znajduje się poczekalnia.

7. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza/pracownika Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kratą, którą może otworzyć tylko dyżurny Komisariatu.

8. Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy znajdujących się na parterze i pierwszym piętrze. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

9. W budynku nie ma toalety dla interesantów.

10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

11. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

12. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

14. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

15. Przed budynkiem Komisariatu znajduje się parking dla interesantów. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Maciej Dobrowolski, adres poczty elektronicznej maciej.dobrowolski@czestochowa.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 812 21.

Powrót na górę strony