Publikacje wyroków i zarządzeń

Ewelina Gorzeńska i Mateusz Gorzeński

Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie IV Wydział Karny sygnatura akt IV K 515/20

Wyrok Nakazowy w Imieniu Rzeczpospoloitej Polskiej z dnia 07 sierpnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Bednarz w obecności oskarżyciela publicznego - po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 07 sierpnia 2020 roku sprawy Eweliny Gorzeńskiej oskarżonej o to, że:

w dniu 4 grudnia 2018 roku za pośrednictwem sieci internetowej działając wspólnie i w porozumieniu z Mateuszem Gorzeńskim, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze aby inna osoba dokonała czynu zabronionego swoim zachowaniem ułatwiła jego popełnienie w ten sposób, że nakłoniła Mateusza Gorzeńskiego do udostępnienia rachunku bankowego prowadzonego na jego rzecz o nr 97 ........ przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na który zostały przelane środki pieniężne w kwocie 3701 zł z rachunku bankowego o nr 94 ........prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. na rzecz A...... M....., a następnie dokonała zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od nieustalonej osoby ich przelewu na rachunek bankowy o nr 29........ prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. na rzecz J....S....., czym działała na szkodę A..... M......, która uprzednio nieświadomie po uruchomieniu otrzymanego w wiadomości SMS hiperłącza dokonała autoryzacji nowego odbiorcy posiadającego rachunek bankowy 97 ........., po wpłynięciu bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych i wprowadzeniu nowego ich zapisu, tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk.

oraz sprawy Mateusza Gorzeńskiego oskarżonego o to, że:

w dniu 4 grudnia 2018r za pośrednictwem sieci internetowej działając wspólnie i w porozumieniu z Eweliną Gorzeńskią, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze aby inna osoba dokonała czynu zabronionego swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie w ten sposób, że udostępnił swój rachunek bankowy o nr 97 ......przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na który zostały przelane środki pieniężne w kwocie 3701 zł z rachunku bankowego o nr 94... prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. na rzecz A... M...., a następnie dokonał zgodnie z instrukcjami otrzymanymi przez Ewelinę Gorzeńską od nieustalonej osoby ich przelewu na rachunek bankowy o nr 29 ....prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. na rzecz J... S..., czym działał na szkodę A... M..., która uprzednio nieświadomie po uruchomieniu otrzymanego w wiadomości SMS hiperłącza dokonała autoryzacji nowego odbiorcy posiadającego rachunek bankowy 97...., po wpłynięciu bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych i wprowadzeniu nowego ich zapisu, tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk.

1. uznał oskarżoną Ewelinę Gorzeńską za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w części wstępnej wyroku i wymierzył jej karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując ją do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym;

2. uznał oskarżonego Mateusza Gorzeńskiego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku i wymierzył mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym;

3.zasądził od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie po 120 (sto dwadzieścia) złotych i obciąża ich wydatkami w kwocie po 50 zł (pięćdziesiąt).